TOP 10 Star Popularity Ranking – MAY 2019 (Monthly)

MAINLAND (China) TOP 10:

 1. Cai Xu Kun
 2. Li Wen Han (UNINE)
 3. Leo Luo Yunxi
 4. Zhu Yi Long
 5. Roy Wang
 6. Jackson Yi
 7. Deng Lun
 8. Song Zuer
 9. Xu Qing
 10. Lay Zhang

`

HONG KONG, MACAU & TAIWAN TOP 10:

 1. Chen Linong
 2. JJ Lin
 3. Ouyang Nana
 4. A Xin
 5. Jackson Wang
 6. William Chan
 7. Lin Yan Jun
 8. Show Lo
 9. Deng Ziqi (GEM)
 10. Greeny Wu

`

NEW ARTIST TOP 10:

 1. Li Zhenning
 2. Hu Chunyang
 3. Chen Yuwei
 4. Guan Li
 5. Wang Jia
 6. He Changxi
 7. Jia Yi
 8. Xia Hanyu
 9. Deng Chaoyuan
 10. Chen Xingxu

source: weibo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: